กรมสรรพากร…ประกาศ “ลดหย่อนภาษีซื้อบ้าน-คอนโด”

“สูงสุด 2 แสนบาท” … ถึงสิ้นปีนี้!!!

โดยมีหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขซึ่งได้แก่

– ผู้มีเงินได้ซึ่งมีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ต้องมิใช่ห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล
– ต้องเป็นการซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่มีมูลค่าไม่เกิน 5,000,000 บาท
และต้องไม่ใช่กรณีที่เป็นการซื้ออสังหาริมทรัพย์ ที่มีการแยกสัญญาซื้อขายที่ดินและสัญญาก่อสร้างออกจากกัน
– ต้องเป็นการจ่ายค่าซื้ออสังหาริมทรัพย์ตามจำนวนที่จ่ายจริงที่จ่ายไป
(
ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน พ..2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ..2562 )
และต้องมีการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์นั้นให้แล้วเสร็จภายในช่วงเวลาดังกล่าว
– ผู้มีเงินได้ต้องใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ สำหรับเงินได้พึงประเมินประจำปีภาษี พ..2562 ที่ต้องยื่นรายการและชำระภาษีเงินได้ในปี พ..2563
ผู้มีเงินได้ ต้องไม่เคยมีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์เพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยของตนเองมาก่อน
การได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ให้ผู้มีเงินได้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้เท่าจำนวนที่จ่าย เป็นค่าซื้ออสังหาริมทรัพย์จริงแต่ไม่เกิน 200,000 บาท
กรณีที่ผู้มีเงินได้หลายคนร่วมกันซื้ออสังหาริมทรัพย์ให้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ทุกคนโดยเฉลี่ยการได้รับยกเว้นภาษีตามส่วนของกรรมสิทธิ์ของแต่ละคนแต่รวมกันทั้งหมด แล้วต้องไม่เกินจำนวนที่จ่ายเป็นค่าซื้ออสังหาริมทรัพย์จริงและไม่เกิน 200,000 บาท

ขอบคุณที่มา : กรมสรรพากร
ดาวน์โหลดเอกสารและละเอียดเพิ่มเติมและได้ที่http://www.ratchakitcha.soc.go.th/…/P…/2562/E/253/T_0031.PDF